Bohemica Olomucensia

Vydává Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

ISSN 1803-876X

Bohemica Olomucensia: Časopis pro filologická a mezioborová studia jsou odborný recenzovaný časopis, který vychází od r. 2009 (dříve čtyřikrát ročně, od roku 2016 dvakrát ročně). Přináší původní studie a články z oboru českého jazyka a literatury, ale též lingvistické a literárněvědné příspěvky s obecnější platností a příspěvky zúročující interdisciplinární souvislosti uměnovědné a historické. Prostor je věnován také recenzím a aktuálním informacím z lingvistiky a literární vědy. Bohemica Olomucensia jsou určena lingvistům a literárním vědcům, pracujícím v oboru bohemistiky i v dalších filologických oborech, a také studentům a zájemcům z řad laické veřejnosti.

Redakce

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.; doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.; doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.; Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.; Mgr. Martin Lukáš (všichni z katedry bohemistiky FF UP)

Adresa redakce

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc, martin.lukas@upol.cz, tel. 585 633 177

Redakční rada

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (FF UK v Praze); prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (FF UP); doc. Annalisa Cosentino (Facolta di Lingue e Letterature Straniere Universita degli Studi di Udine); Mgr. Jakub Češka, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK); doc. Mirjam Fried, Ph.D. (Linguistic Department, University of Helsinki a Ústav pro jazyk český AV ČR); prof. PhDr. Aleš Haman, CSc. (FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích); doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., v Praze); prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (FF UP); prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF Ostravské univerzity); prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (FF UP v Olomouci); doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. (Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava); prof. Dr. Marek Nekula (Institut für Slavistik, Universität Regensburg); doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (FF UP); prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. (Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Prešovské univerzity); doc. Mgr. Jan Stejskal, Ph.D. (FF UP); Dr. Phil. Zuzana Stolz Hladká (Universität Göttingen, Universität Konstanz); prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (FF UP); doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (FF UK v Praze)  

Struktura čísla

Rubrika Studie a články přináší jednak delší výzkumné příspěvky v rozsahu do 30 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer) s anglickým resumé o rozsahu do 300 znaků, jednak kratší texty výzkumného i ohlasového charakteru v rozsahu do 15 normostran. Rubrika Materiály představuje materiálové studie a překlady v rozsahu do 30 normostran. V rubrice Varia jsou otiskovány recenze, zprávy a komentáře v rozsahu do 10 normostran.

Uzávěrky jednotlivých čísel

31. března, 30. června.

Internetový nákup zde.

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 5. 2. 17, vytvořeno: 22. 12. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: