Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry dr. Zuzanu Zemanovou, zuzana.zemanova@upol.cz tel. 585 633 143.

Modulový systém - průvodce pro jedno- a dvouoborové studium

modulovy_system.pdf

Česká filologie jednooborová a dvouoborová

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Česká filologie je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné či literárněvědné problematice, a je tak odborně připraven například pro profese jako nakladatelský redaktor, redaktor v médiích, korektor, textolog, editor, moderátor, tiskový mluvčí, marketingový pracovník, učitel českého jazyka a literatury (po absolvování učitelské způsobilosti - viz dále), učitel češtiny jako cizího jazyka apod. Studium v kombinaci s druhým filologickým oborem (anglistikou, germanistikou apod.) je vynikající průpravou pro práci překladatele a tlumočníka. Absolvent má také možnost dalšího odborného růstu v rámci doktorského studia.

Struktura navazujícího studia a jeho zaměření poskytuje jeho absolventovi podobu a rozsah vědomostí a dovedností pro to, aby se mohl uplatnit i jako učitel. V rámci univerzity je realizován vzdělávací program studia učitelské způsobilosti, který umožňuje získat aprobaci pro výuku českého jazyka a literatury na středních školách a druhém stupni škol základních.

Absolvent oboru:

  • má výbornou znalost současného českého jazyka a principů jeho fungování, je schopen kultivovaného projevu v podobě mluvené i psané
  • orientuje se v literárněvědné či v jazykovědné problematice, kriticky je obeznámený se základními kritickými a metodologickými koncepcemi, má přehled o oborové literatuře, a to nejen v rámci české vědy, ale je i v kontaktu s aktuálními trendy ve světovém vědeckém bádání
  • je teoreticky vzdělán v diachronní i synchronní problematice předmětu
  • je schopen své poznatky aplikovat v praxi a je připraven pro další samostatný rozvoj v rámci oboru
  • vnímá svůj obor nejenom specializovaně, ale jako součást interdisciplinární báze humanitních věd
  • je připraven pro oborovou praxi

Přijímací řízení

Ústní pohovor – rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu, který bude reprezentovat odbornou profilaci uchazeče (lze využít text bakalářské či jiné odborné práce). Písemný projekt předloží uchazeč přímo u zkoušky. 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). 

Zájemci o dvouoborové studium musí úspěšně vykonat přijímací zkoušky na oba obory (viz požadavky jiných kateder). Doporučujeme proto zvážit i podání přihlášky na samostatný jednoobor.

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 2. 8. 17, vytvořeno: 30. 11. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: