Účelem doktorského studia je výchova mladých badatelů, kteří jsou po absolutoriu doktorského studia schopni pokračovat samostatně ve vědecké činnosti jako odborní asistenti na vysokých školách, vědečtí pracovníci Akademie věd ČR a pracovníci dalších vědeckých či odborných pracovišť.

Doktorské studium sice obsahuje některé prvky nižších studijních programů – kreditový systém, evidence studia v databázi STAG, předepsané povinné předměty, splnění minimálního počtu volitelných předmětů – hlavní náplní doktorského studia je však badatelská činnost pod vedením školitele, popř. konzultanta, a vypracování disertační práce, od níž se očekává, že přinese původní vědecké výsledky. Vysokoškolský zákon ukládá, aby byla část disertační práce publikována ve vědeckém tisku ještě před obhajobou. Povinnost publikovat ukládají doktorandovi také vnitřní předpisy FF UP. Své studium doktorand završuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům náleží titul Ph.D. (philosophiae doctor), který se uvádí za jménem.

Studenti doktorského studia mají možnost účastnit se grantových soutěží a získávat prostředky nejen na stipendia, ale také k realizaci badatelských pobytů v zahraničí, sběru materiálu v terénu, nákupu odborné literatury i pokrytí nákladů na vydání monografických publikací. Nejlepší disertační práce FF UP vydává tiskem na svoje náklady.

Studium oboru Teorie literatury má řádnou dobu studia tři roky. Řádnou dobu studia lze však prodloužit, v případě komplikujících životních událostí může student své studium rovněž přerušit.

Doktorské studium je prezenční (student je intenzivněji zapojen do práce na své katedře a pobírá stipendium) a kombinované (student pracuje samostatně a na svoji katedru dojíždí jen na předepsané semináře, zkoušky a konzultace).

Od ak. roku 2012/13 má pro nově nastupující ročníky doktorské studium modulovou strukturu. Skládá se z Vědecko-výzkumného modulu (povinné oborové předměty, metodologický základ, publikační činnost a zahraniční pobyty), Modulu oborové specializace (doplňující předměty), Modulu soft-skills (trénink prezentačních a jiných dovedností), Pedagogického modulu (výuka a vedení / oponování bakalářských prací) a Disertačního modulu (příprava disertační práce).

Personálně zaštiťuje studijní obor Teorie literatury oborová rada, sestávající z aktivně publikujících odborníků v mnoha oblastech literárněteoretického uvažování: naratologii, genologii, komparatistice, teorii a metodologii dějin literatury, literární estetice, teorii interpretace literárního textu ad. Oborová rada má také velmi dobré mezinárodní kontakty a je schopna zajistit mladým badatelům i renomované zahraniční konzultanty.

Studium oboru Teorie literatury probíhá v českém jazyce a je vhodné pro začínající badatele, kteří dosáhli magisterského vzdělání ve filologických, resp. humanitních oborech.

Studium oboru Teorie literatury je vhodné rovněž pro začínající zahraniční badatele, kteří magisterského stupně vzdělání dosáhli ve svých rodných zemích a kteří jsou schopni vést odbornou komunikaci v českém jazyce. I zahraniční zájemce o studium získává po přijetí do interního doktorského studia stipendium, které mu umožní pokrýt základní náklady na pobyt v ČR.

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 14. 6. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: