Základní normy

Doktorské studium oboru Teorie literatury se řídí příslušnými články (tj. čl. 24–40) „Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci“a platnou „Směrnicí děkana FF UP k provedení a studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci“.

Student je povinen během tříletého studia získat 180 kreditů, jichž nabývá při plnění individuálně stanoveného studijního plánu, který student konzultuje se svým školitelem.

Studijní plán:

STUDIJNI-PLAN-DSP-TL.pdf

Formulář pro individuální studijní plán

individualni_studijni_plan_vzor.pdf

Další pokyny ke studiu mimo výše uvedený studijní plán

● Přijatý doktorský student je povinen odevzdat předsedovi oborové rady individuální studijní plán (formulář výše) doktorského studia, který sestaví se svým školitelem.

● Po druhém a čtvrtém semestru doktorského studia je student prezenčního i kombinovaného studia povinen složit oborovou postupovou zkoušku. K první postupové zkoušce předloží doktorand oborové radě část své doktorské práce v rozsahu nejméně 20 normostran, k druhé postupové zkoušce pak další část práce v rozsahu 30 normostran (tato část práce nezahrnuje text předložený k první postupové zkoušce). Náplň zkoušek směřuje od tématu disertační práce k obecnější problematice oboru.

● Rozsah doktorské práce: 120–300 normostran

● Student doktorského studia oboru teorie literatury může být pověřen vedoucím literárněvědné sekce KBH (se schválením předsedy oborové rady) výukou v seminářích v rozsahu max. dvou dvouhodinových kurzů za semestr.

● Student doktorského studia oboru teorie literatury může být rovněž pověřen vedoucím literárněvědné sekce KBH (se schválením předsedy oborové rady) oponováním (event. i vedením) max. dvou bakalářských prací za semestr.

● Student by měl usilovat o publikování částí doktorské práce či jiných odborných textů v renomovaných odborných časopisech doporučených školitelem či předsedou oborové rady, a to nad míru stanovenou studijním plánem, a zaznamenávat svou publikační činnost v OBD. Za publikaci hodnocenou v rámci RIV ve prospěch domovského pracoviště získá student předem zjednanou finanční odměnu.

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 1. 8. 17, vytvořeno: 14. 6. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: