Členové

Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

VEPŘEK Miroslav, Doc. Mgr. Ph.D. vedoucí katedry
Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.
funkce
vedoucí katedry
telefon
585 633 142
e-mail
adresa
Místnost: 1.21,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

ZS2015/2016:

PO: 14.45-15.45

Čt: 11.00-12.00

Novinky

 • Hlavní řešitel grantu GA ČR "Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka - nová církevní slovanština v současných českých římskokatolických liturgických textech" (2013-2015)

 

 

Osobní informace

 • 2012:  habilitační řízení na FF UP v Olomouci (obor Lingvistika konkrétních jazyků - srovnávací slovanská jazykověda), jmenování docentem (od 1. 6. 2012)
 • 2005: odborný asistent katedry bohemistiky FF UP v Olomouci
 • 2005: ukončení doktorského studia (obor český jazyk)
 • 2002: interní doktorand na katedře bohemistiky FF UP v Olomouci
 • 2002: ukončeno jednooborové magisterské studium: česká filologie

Akademické funkce

 • 2013: vedoucí lingvistické sekce KBH
 • 2014: vedoucí katedry
 • 2014: člen akademického senátu FF UP

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Specializace

 • Staroslověnština
 • Diachronní slavistika a bohemistika
 • Církevní slovanština české redakce

Oborové zaměření

 • úvod do diachronní slavistiky
 • staroslověnština
 • čeština z diachronního pohledu
 • vývoj českého jazyka
 • diachronní jazykověda
 • etymologie

Vzdělání

 • 2005: český jazyk - Ph.D. (Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy)

Publikace

Monografie

 • Vepřek, M.: Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka. Olomouc: Refugium, 2016.
 • Jensenová, D. - Vepřek, M.: Staroměstský kámen v korespondenci Vojtěcha Tkadlčíka s vybranými odborníky. Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2016.
 • Vepřek, M.: Komparativní tvarosloví staroslověnštiny a staré češtiny. Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2015.
 • Vepřek, M.: Modlitba sv. Řehoře a Modlitba vyznání hříchů v církevněslovanské a latinské tradici. Univerzita Palackého, Olomouc 2013, ISBN 978-80-244-3623-4.
 • Vepřek, M.: Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-65-5.
 • Vepřek, M.: Iskoni bě slovo. Texty ke studiu diachronní slavistiky a bohemistiky. Vydavatelství UP, Olomouc 2011.

Studie

 • Vepřek, M.: Prefix *(j)ьz- as a Component of Lexical Bohemisms in Church Slavonic? In: Etymoogical Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno. nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015, s. 423-430.
 • Vepřek, M.: Молитва св. Григория и Молитва исповедания грехов  - церковнославянские памятники чешского происхождения, сохранившеся в Ярославском сборнике XIII века. Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка 74/3, 2015, s. 45-49.
 • Vepřek, M.: Církevněslovanské památky českého původu s latinskou předlohou. Slavia 82, 2013, s. 240-250.
 • Vepřek, M.: Cyrilomoteodějská tradice v Hlaholském misálu Vojtěcha Tkadlčíka. In:Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2013, s. 459-470.
 • Vepřek, M.: Cyrilometodějský jazykový a literární odkaz. KROK 2/2013, s. 14-17.
 • Vepřek, M.: Čeština a kontinuita cyrilometodějské tradice. In: Studie k moderní mluvnici češtiny 3. Čeština a dějiny. Olomouc 2013, s. 11-25
 • Vepřek, M.: Grafém jať ve staročeském hlaholském Comestoru. Listy filologické, roč. 135, 2012, č. 1-2,  s. 31-42.
 • Vepřek, M.: Etymologické články Františka Kopečného v časopisu Slavia. Bohemica Olomucensia 3/2010, s. 129-133.
 • Vepřek, M.: K staroslověnské „terminologii“ hříchů. Bohemica Olomucensia 3/2010, s. 44-51.
 • Bauerová, H. – Vepřek, M.: Vybraná paleoslovenistická témata v korespondenci F. V. Mareše a V. Tkadlčíka. Slovo. Časopis Staroslavenskoga instituta 60, 2010, s. 101-118.
 • Vepřek, M.: Rok 1097 – významný mezník ve vývoji českého jazyka a kultury? In: Odbicie ważnych wydarzeń w języku i w literaturze czeskiej (Bohemica Posnaniensia 5). Wydawnictwo „Pro“, Poznań 2010, s. 29-34. ISBN 978-83-926152-7-9.
 • Vepřek, M.: Filologický pohled na problém kontinuity cyrilometodějské kulturní tradice v Čechách 10.-11. století. Konštantínove listy 3/2010, s. 39-48. ISSN 1337-8740.
 • Vepřek, M.: K otázce vlivu řečtiny na slovanské písemnictví přemyslovských Čech v 10. a 11. století. Bohemica Olomucensia 2/2010, s. 22-28. ISSN 1803-876X.
 • Vepřek, M.: Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka - literární a jazykový experiment? Bohemica Olomucensia 1/2070, 52-57. ISSN ISSN 1803-876X.
 • Vepřek, M.: Modlitba vyznání hříchů z Jaroslavského sborníku. Slavia 78, 2009, s. 481-490.
 • Komárek, K. – Vepřek, M.: Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu. In: Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Host, Brno 2008, s. 133-144, ISBN978-80-7294-301-2
 • Vepřek, M.: Církevněslovanské modlitby českého původu. In: Česká slavistika. Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008 (Slavia 77, č. 1-3), s. 221-230.
 • Vepřek, M.: Církevněslovanská Modlitba sv. Řehoře a její původ v komparaci s latinskou předlohou. Slavia 76, 2007, 1-11.
 • Vepřek, M.: Dobové a místní reálie v českocírkevněslovanských památkách. In: Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2007, s. 190-192, ISBN 978-80-7044-863-2.
 • Vepřek, M.: Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-65-5.
 • Vepřek, M.: Lexikální specifika českocírkevněslovanských památek (nástin problematiky). In: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 17.-19. května 2004. Olomouc 2006, s. 302-307.
 • Vepřek, M.: Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Olomouc 2005 (disertační práce).
 • Bauerová, H. - Vepřek, M.: Staroměstský kámen - fakta a hypotézy. In: AUPO, Facultas philosophica, Studia moravica III. Olomouc 2005, s. 277-292.
 • Vepřek, M.: Česká redakce církevní slovanštiny v kontextu nejstaršího slovanského písemnictví. In: Čeština - jazyk slovanský 2. Sborník příspěvků z odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a katedrou slavistiky FF OU 10. listopadu 2005. Ostrava 2005, s.23-29.
 • Vepřek, M.: Několik poznámek k lexiku českocírkevněslovanských památek. In: Jazyky v kontaktu/Jazyky v konfliktu a evropský jazykové prostor. Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2004. Olomouc 2005, s. 333-336.
 • Vepřek, M.: K otázce lexikální příbuznosti dvou českocírkevněslovanských památek. In: Bohemica IX, AUPO, Fac. Phil., Philolobica 84 - 2004. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, s. 101 - 107.
 • Vepřek, M.: Slavistický fond knihovny Centra Aletti v Olomouci. Slavia 73, 2004, s. 352-353.
 • Vepřek, M.: Česká redakce staroslověnštiny jako dědictví kultury Velké Moravy. In: STUDIA MORAVICA II, AUPO, Fac. Phil., Moravica 2, Studia Moravica II. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, s. 47 - 54.
 • Vepřek, M.: K vybraným staroslověnským hapax legomenům z památek českého původu. In: Vztah langue a parole v perspektivě interaktivního obratu v lingvistickém zkoumání. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.-15. května 2002. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, s. 93 - 97.

Recenze

 • Vepřek, M.: Slovanské bájesloví Karla Jaromíra Erbena. Bohemica Olomucensia 2/2012, s. 249-250.
 • Vepřek, M.: Igor Němec, Práce z historické jazykovědy. Slavia 81, 2012, s. 126-127.
 • Vepřek, M.: Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Díl první, Homilie I – XXIV. K vydání připravil Václav Konzal, Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2005; Díl druhý, Homilie XXV-XL. K vydání připravil Václav Konzal za pomoci Františka Čajky, Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2006, 1387 + LVI + XL/2 + lii s. Slavia 77 (2008), s. 443-445.

Granty

Hlavní řešitel grantu GA ČR "Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka - nová církevní slovanština v současných českých římskokatolických liturgických textech" (2013-2015)

 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: