Členové

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. emeritní profesor
Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
funkce
emeritní profesor –

emeritní profesor

telefon
585 633 176
e-mail
adresa
Místnost: 3.11,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

LS 2014: úterý 14,45-15,30

Osobní informace

ŽIVOTOPIS

 

Osobní  

údaje        nar. 29. 9. 1936, Pravčice (okr. Kroměříž)

                 ženatý, manželka Lenka, roz. Hušková, 1979, Olomouc

                  děti Tomáš 1961, státní zam., Jan 1965, výtvarník, + 2007, Jana MUDr. 1972,         Oldřich Tobiáš 2009

                   vnoučata 25,23, 21,13,12,10, 8, 7,  r.

                   vždy nestraník, pro politické názory 1972-89 perzekvován

                    Ceny a vyznamenání: Literární cena ČLF 1988; Pamětní medaile UK v Praze 1998;

 

                    Pamětní medaile TUL v Liberci;  

                    uveden v publikaci Kdo je kdo v ČR (5000 nejvýznamnějších osobností) 1994-5, 2002 a dalších

 

Tituly               PhDr.1969, DrSc.1991, docent 1992, univ. profesor 1994     

Vzdělání          Gymnasium Kroměříž 1954, VŠP

Olomouc – čeština 1958, FF UP Olomouc ruština1962, FF UK Praha – postgraduální kurs matematické  lingvistiky 1965, ÚJČ ČSAV – vědecká aspiranturav lingvistické bohemistice 1969

 

Zaměstnání a

funkce          1958-61 vojenská služba 6 měs., VŠJŽ Mor.Třebová, střšk. učitel

1961-72 Pedagog. fakulta Hradec Králové, odb.asistent, čeština                                                    

1972-77 strojírenský závod ZVU Hradec Král., informační inženýr   (strojové zpracování informací)

                      1977-81 UŠI při MŠ ČSR v Praze, samost. odb. prac. (počítačové zprac.                  

 tezaurů, rešeršní strategie)

                      1981-89 UVTEI UTZ v Praze, samost. odb. prac. , vedoucí oddělení,

                       projektant informačních systémů (bibliograf. báze dat)

 1989-2007 Filozofická fakulta UK v Praze, 1992-01 ředitel   ústavu,  nyní emeritní  profesor UK v Praze a UP v Olomouci

 2000 dosud – vedoucí Katedry čes. jaz., fak. Přírodovědně humanistická a pedagogická,    Technická univerzita v Liberci

2006-2013  profesor Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 50% úvazek

                           Člen Jazykovědného sdružení ČR, Obce překladatelů, Gesellschaft für Sprache  und Sprachen (BRD); člen redakční rady čas. Tahy (Univerzita Pardubice), Riječ  Chorvatsko), Nová Čeština doma a ve světě (FF UK Praha)

Profesní   zkušenosti         

Vědecká a popularizační  publikační a přednášková činnost doma v zahraničí v oblasti lingvistické bohemistiky, slavistiky, obecné lingvistiky, sociolingvistiky a věd. informatiky (9 knih, z toho 3x jediný autor, 2x hlavní autor, dále spoluautor zvláště akademické mluvnice a lingvistické encyklopedie; přes 150věd. článků, 30 recenzí a zpráv, řada přednášek,

hostující profesor na  Uni Lipsko, Bern, Amsterdam, Varšava, Petrohrad)

                       Pedagogická praxe na ZŠ a SŠ (3 r.) a VŠ včetně školení doktorandů(26 r.),

                       činnost v průmyslu strojírenském a počítačovém (18 r.), řízení kolektivů

                       v prostředí věd. ústavů a VŠ (20 r.)

                       Projektování počítačového zpracování informací z oblasti chemického a

                       potravinářského strojírenství, školství a dalších oborů

 

Kontakt           oldrich.ulicny@email.cz 

                       

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

lingvistická bohemistika, slavistika, obecná lingvistika, sociolingvistika

Publikace

Oldřich Uličný: Bibliografie 2009-2013

2009

ULIČNÝ, Oldřich. Výuka češtiny bude za deset let taková, jací budou učitelé. Dostupné z WWW: . ..[cit. 2011-06-09].

ULIČNÝ, Oldřich. Lingvistické a psychosociální aspekty užívání prostředků, zvl. vulgarismů, v současné veřejné komunikaci. In Uličný, O. (ed.). Eurolingua & Eurolitteraria. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009, s. 43-48.

ULIČNÝ, Oldřich. Z historie generativní gramatiky. Slavistična revija, 57, č. 4, 2009, s. 43-45.

2010

ULIČNÝ, Oldřich. Komponentová analýza predikátu a hierarchie propozice. In: Havlová, E.; Čmejrková, S.; Hoffmannová, J. (eds.). Užívání a prožívání jazyka. Praha : Karolinum, 2010, s. 203-207.

ULIČNÝ, Oldřich. K teorii a praxi českého mluvnictví. Slavistična revija, 58, č. 1, 2010, s. 67-72.

ULIČNÝ, Oldřich. Zentrum und Peripherie in der Phonologie und Morphosyntax des Slawischen. In: Philologia- Sprachvissenschaftliche Forschungsergebnisse, 
sv. 144: Bettina Bock (ed.): Aspekte der Sprachwissenschaft: Lingustig-Tage Jena. Hamburg : Verlag Dr. Kovač. 2010, s. 129-138. ISSN 1435-6570.

2011

ULIČNÝ, Oldřich. Ein kleiner Beitrag zu einem großen Thema: Zu den Beziehungen zwischen Sprache, Sprechen und Musik. In:TRANSLATION, SPRACHVARIATION, MEHRSPRACHIGKEIT. Festschrift für Lew Zybatow
Ingeborg Ohnheiser, Wolfgang Pöckl, Peter Sandrini (eds.)
Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang. 2011. 541 s. s. 443-458. ISBN 978-3-631-260000-9.

ULIČNÝ, Oldřich.  Die sprachliche und sprachwissenschaftliche Situation des Tschechischen und Slowakischen.
In: Tschechisch und Slowakisch: Nähe und Distanz. Holger Kusse, Claudia Woldt (eds.) München, Berlin : Verlag Otto Sagner. 2011, s. 161 - 167. ISSN 0170-1320.
ISBN 10: 3-86688- 136-3 
ISBN 13: 978- 3-86688- 136-5

 

 

2012

 

ULIČNÝ, Oldřich. Pojetí normy v připravované moderní mluvnici češtiny aneb Má norma antinormu? Studia Slavica (Opole - Ostrava), 16, 2012, s. 69-74. ISSN 1803-5663.

 

ULIČNÝ, Oldřich. Nelitujme děti, že se musí učit. Mladá fronta Dnes, 26.3.2012, s. 10A

 

ULIČNÝ, Oldřich. My čeští jakobýni. Lidové noviny, příloha Orientace,  7.- 8.4. 2012.

ULIČNÝ, Oldřich. K moderní mluvnici češtiny. In:  Světla Čmejrková; Jana Hoffmannová; Jana Klímová (eds.). Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté  kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 657-660. ISBN 978-80-246-2121-0.

2013

 

ULIČNÝ, Oldřich. Jazykové plánování v tradicích  a v současnosti pražské školy jazykovědné. In: Grit Mehlhorn, Hans-Christian Trepte, Alina Jurasz, Danuta Rytel-Schwarz (eds.).  Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache.  Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag,  2013, s. 264-268.  ISSN 1860-4692.  ISBN 978-3-487-14876-2.

 

ULIČNÝ, Oldřich. Die Entwicklungsdynamik der heutigen tschechischen Morphologie. In: Martin Lachout (ed.). Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 365 – 372. ISSN 1435-6570.   ISBN 978-3-8300-7103-7.

ULIČNÝ, Oldřich. K teorii českého pravopisu. In:  Oldřich Uličný, Martin Prošek (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. VI. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 119-121. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. K fonologickým rysům českého pravopisu. In:  Oldřich Uličný, Martin Prošek (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. VIII. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 139-143. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. K příznakovým grafickým a výslovnostním rysům současné češtiny. In:  Oldřich Uličný, Martin Prošek (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. IX. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 144-157. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. Poznámky k morfologii v moderní mluvnici češtiny. In:  Oldřich Uličný, Ondřej Bláha (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 11 - 16. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÝ, Oldřich; JANEČKA, Martin. K lokalistickému východisku popisu pádového systému češtiny. In:  Oldřich Uličný, Ondřej Bláha (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. III. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 33-40. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÁ, Lenka; ULIČNÝ, Oldřich. Příslovce.  In:  Oldřich Uličný, Ondřej Bláha (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. X. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 156-169. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÝ, Oldřich. K metodologii zpracování syntaxe věty v moderní mluvnici češtiny. In:  Oldřich Uličný (ed.)  Kapitoly ze syntaktologie češtiny. Studie k moderní mluvnici češtiny 7. Kap. I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 11 - 16. ISBN 978-80-244-3591-6.

 

Ze starších monografií

 

Uličný, Oldřich a kol.: Tezaurus základních oblastí. Výchova, vzdělávání školství, pedagogické vědy. Praha: Ústav školských informací při MŠ ČSR, 1980. 5 svazků., 803 s.

 (20 dalších dílčích tezaurů pro počítačové zpracování didaktické odborné literatury.)

 

Uličný, Oldřich: Čítanka bulharské literatury. Praha: Albatros, 1983. 317 s.

 

Uličný, Oldřich: Prostor pro jazyk a styl. Lingvostylistické analýzy současné české prózy pro děti a mládež. Praha: Albatros, 1987. 263 s.  (2. vyd., rozš. a upr., s Janem Horákem: Hradec Králové: Gaudeamus, 1994. 254 s.)

 

Uličný, Oldřich: Instrumentál v struktuře české věty. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1984. 269 s.

 2. vyd.  2000, Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Monographia CXXIX. Praha: Nakladatelství Karolinum;  166 s.

ULIČNÝ, Oldřich. Jazyk – jazykověda – komunikace. Praha : Karolinum, 2006, 423 s.

  

Granty

Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0275

 říjen 2010 - červenec 2013

hlavní výstup: Uličný, Oldřich a kol.: Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 

https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/aktuality/studiekmodernimluvnicicestiny

 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: