Členové

Mgr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

SVOBODOVÁ Jindřiška, Mgr. Ph.D. odborný asistent
Mgr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 149
e-mail
adresa
Místnost: 1.17,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Středa 9:30 - 10:30

Osobní informace

 • 2000 (dosud): odborná asistentka na katedře bohemistiky FF UP Olomouc

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • syntax češtiny
 • stylistika a teorie textu
 • pragmatika

Vzdělání

 • 2000: Ph.D. - Filozofická fakulta UP Olomouc
 • 1997: Mgr. – Filozofická fakulta UP Olomouc

Publikace

Studie

 • Interpretace zpravodajských sdělení jako součást mediální výchovy. Český jazyk a literatura 5, 2014-2015, s. 214-221.

  Soukromé versus veřejné v mediálním prostoru. Didaktické studie, 6, číslo 2, 2014, s. 62-74.

  Užití přímých strategií při ohrožení tváře komunikačního partnera v jednom typu mediálního dialogu. Bohemistyka, 1. 2014, s. 3-20. ISSN 1642-9893.

  Syntax v mluvených a psaných komunikátech žáků základní školy. Didaktické studie. Syntax v teorii a praxi jazykového vyučování, 2, 2013, s. 84-95. ISSN 1804-1221

  Identita komunikantů v jednom typu mediálního politického interview. Bohemica Olomucensia,3. 2013, s. 230-248. ISSN 1803-876X.

  Hranice mezi dvěma překlady Rossova pana Kaplana. Studia Slavica 2, 2013, s. 205-211. ISSN 1803-5663. 

  Nezdvořilost v mediální komunikaci. Český jazyk a literatura, 5, 2013, s. 215-233. ISSN 0009-0786.

  Problematika překladu z hlediska funkčních stylů. Přednáška na Mezinárodním setkání bohemistů v Praze a Olomouci 12. – 17. 5. 2013

  Prostředky komiky ve sloupcích Karla Poláčka. In: Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. Boskovice: ALBERT, 2012, s. 34-42. ISBN 80-7326-211-2.
 • Úloha jinojazyčných prvků v současné české próze. Usta ad Albim BOHEMICA. 2011, XI (1), s. 223-233. ISSN 1802-825X.
 • Nezdvořilost jako prostředek komunikační strategie v tolk-show na komerční televizní stanici. Bohemistyka. 2011, 1, s. 35-45. ISSN 1642-9893.
 • Úloha modálních prostředků v mediálním dialogu. In: Svět kreslený slovem. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta UJEP, 2011, s. 433-442, ISBN 978-80-7414-365-6.
 • Funkce nezdvořilosti v talk-show na komerční televizní stanici. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach III.  Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2011, s. 140-148, ISBN 978-80-223-2942-2.
 • Valencia statických slovies (Martina Ivanová). Jazykovědné aktuality. 2011, XLVII (3, 4), s. 136-138. ISSN 1212-5326.
 • So-calledChunks in CourseBooksforStudentsof Czech as a ForeignLanguage. In: ForeignLanguageCompetence as anIntegralComponentofthe University Graduate Profile III. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2011, s. 183-188. ISBN 978-80-7231-809-4.
 • Pseudokoordinace v syntaxi češtiny (Svatava Škodová). Jazykovědné aktuality. 2011, XLVIII (3, 4), s. 131-133. ISSN 1212-5326.
 • Úloha jinojazyčných prvků v současné české próze.“ Usta ad Albim BOHEMICA, XI/1, 2011, s. 223-233, ISSN 1802-825X.
 • Dvacáté století očima dětského vypravěče. BohemicaPosnanensia. 2010, 5, s. 257-264. ISBN 978-83-926152-7-9.
 • Syntaktické konstrukce v překladech povídky A. P. Čechova O Lásce. BohemicaOlomucensia. 2010, 3, s. 103-112, ISSN 1803-876X.
 • Dvacáté století očima dětského vypravěče. Bohemica Posnanensia, 5, 2010, s. 257-264, ISBN 978-83-926152-7-9.
 • Syntaktické konstrukce v překladech povídky A. P. Čechova O Lásce. In: Bohemica Olomucensia 3, 2010, s. 103-112, ISSN 1803-876X.
 • Změny v syntaktickém plánu na materiálu tří překladů Chateaubriandovy Ataly. In: Čeština – jazyk slovanský 4, Ostrava 2010, s. 256-262, ISBN 978-80-7368-922-3.
 • Funkce nezdvořilosti v talk-show na komerční televizní stanici. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach III, Bratislava 2011, s. 140-148, ISBN 978-80-223-2942-2.
 • Úloha modálních prostředků v mediálním dialogu. In: Svět kreslený slovem. Ústí nad Labem 2011, s. 433-442, ISBN 978-80-7414-365-6.
 • Survival Czech: Kurz pro studenty programu Erasmus na FF UP. In: Dosahování a hodnocení kvalit ve výuce cizích jazyků, Praha 2009, s. 104-121, ISBN 978-80-86855-45-5, spoluautorka D. Hradilová.
 • Konstrukce odpovědí dětských respondentů v mediálním dialogu.  In: Čeština – jazyk slovanský 3, Ostrava 2009, s. 165-171, ISBN 978-80-7368-662-8.
 • Kam „uběhla“ Tereza Boučková? Poznámka k vývoji autorského stylu v prozaické tvorbě T. Boučkové.“ IN: Bohemica Olomucensia, 2009, s. 84-89, ISSN 0231-634X.
 • Komunikace dětí v mediálním prostředí. In: Bohemistyka, 3/2009, s. 195-203, ISSN 1642-9893.
 • Specifické prostředky výstavby odpovědí dětských respondentů v mediálním dialogu. In: Usta ad Albim BOHEMICA, IX/1, 2009, s. 218-226, ISSN 1802-825X.
 • Konstrukce odpovědí dětských respondentů v mediálním dialogu. In: Čeština – jazyk slovanský 3, Ostrava 2009, s. 165-171, ISBN 978-80-7368-662-8.
 • Komunikace s dětmi jako zvláštní typ mediálního dialogu. In: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie, Banská Bystrica, s. 378-386, ISBN 978-80-8083-960-4.
 • Signalizace projevů zdvořilosti v pořadu Jana Krause „Uvolněte se, prosím.“ In: Hovorená podoba jazyka v médiách, Nitra 2008, s. 295-303, ISBN 978-80-8094-293-9.
 • Jinojazyčné prvky ve výstavbě próz Jana Křesadla. In: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu,  Raciborz 2008, s. 231-244, ISBN 978-83-60730-15-7.
 • My a oni v korespondenci V+W. In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře, Ústí nad Labem 2008, s. 231-244, ISBN 978-80-7414-131-7.
 • Ženská komunikace a mediální dialog. In:  Bohemistyka, 7(1), 2007, s. 15-24. ISSN 1642-9893
 • Specifika "ženské komunikace" v prostoru TV studia. In: Prostor v jazyce a v literatuře, Ústí nad Labem 2007, s. 125-127.
 • Sémantika sloves mluvení v uvozovacích větách uměleckého textu. IN: AUPO, Studia Bohemica 10, 2007, s. 153-160, ISSN 0231-634X, ISBN 978-80-244-1717-2.

Monografie, učebnice, skripta

  • Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu. Olomouc 2016. ISBN 978-80-244-4923-4.
  • Komunikační strategie v jednom typu mediálního diskursu. (spolu s M. Hirschovou). Olomouc 2015, ISBN 978-80-244-4458-1.
  • Stylistická analýza napříč diskurzy. (spolu s K. Danielovou). Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4029-3.
  • Funkční styl odborný. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy. 3. - 4. díl. Učebnice. Brno: Didaktis, 2012, 60-65. ISBN 978-80-7358-199-2.
  • Funkční styl odborný. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy. 3. - 4. díl. Cvičebnice. Brno: Didaktis, 2012, 58-65. ISBN 978-80-7358-200-5.
  • Funkční styl administrativní. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy. 3. - 4. díl. Učebnice. Brno: Didaktis, 2012, 72-77. ISBN 978-80-7358-199-2.
  • Funkční styl administrativní. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy. 3. - 4. díl. Cvičebnice. Brno: Didaktis, 2012, s. 72-79. ISBN 978-80-7358-200-5.
  • Syntaktické rozbory v praxi. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-244-3046-1.
  • Funkční styl řečnický. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2. díl. Učebnice. Brno: Didaktis, 2011, s.56-61. ISBN 978-80-7358-172-5.SVOBODOVÁ, Jindřiška. Funkční styl prostěsdělovací. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2. díl. Učebnice. Brno: Didaktis, 2011, s. 10-19. ISBN 978-80-7358-172-5.
  • Funkční styl prostěsdělovací. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2. díl. Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2011, s. 8-19. ISBN 978-80-7358-173-2.
  • Funkční styl řečnický. In: Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2. díl. Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2011, s. 60-67. ISBN 978-80-7358-173-2.

  Členství

  • od 2011: členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
  • 2009: externí spolupracovnice CERMATu pro tvorbu testových zadání z češtiny jako cizího jazyka
  • od 2010: akreditovaná zkoušející pro mezinárodní certifikaci češtiny jako cizího jazyka (ECL)
  • od 2008: akreditovaná zkoušející pro Zkoušku z češtiny pro žadatele o trvalý pobyt v ČR (MŠMT)

  Granty

  • Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0275
  • Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce, CZ.1.07/2.2.00/15.0291
   
  Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
  Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

  Přihlásit

  Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: