Členové

Mgr. Jana Kolářová, Ph.D.

KOLÁŘOVÁ Jana, Mgr. Ph.D. odborný asistent
Mgr. Jana Kolářová, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 164
e-mail
adresa
Místnost: 1.19,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Pondělí: 15 - 16

Úterý: 10 - 11

Osobní informace

• 1999 - dosud: odborná asistentka na katedře bohemistiky FF UP Olomouc
• 1998 - 1999 výuka latiny na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově
• 1997 - 1999: interní postgraduální studium oboru česká literatura na katedře bohemistiky FF UP Olomouc

 

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

• starší česká literatura
• reflexe Bible v literatuře
• latina

Vzdělání

• 2002: Ph.D. - FF UP Olomouc
• 1997: Mgr. - česká filologie + latinská filologie, FF UP Olomouc

Publikace

Studie

 

 

Latin Poems Dedicated to Stanislaus Thurzo, Bishop of Olomouc. In: Augustinus Moravus Olomucensis. Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustin Moravus Olomucensis. S. 139-147. Budapest 2015

Kol. autorů: Panorama české literatury. Ed. L. Machala. Spoluautorka kapitol Počátky slovesnosti na našem území (s M. Vepřkem), Literatura vrcholného středověku (s E. Petrů), Literatura husitská a protihusitská (s E. Petrů), Humanismus, renesance, reformace (s E. Petrů), Baroko a protireformace (s E. Petrů). Praha 2015

Jan Martínek. Martiniana. Studie o latinském humanismu v českých zemích. (Recenze). Slovo a smysl / Word and Sense, č. 22, roč. 11, 2014

 KOLÁŘOVÁ, Jana - PETRŮ, Eduard - KOHOUTOVÁ, Tereza (eds.): Johannes Löwenklau. Kronika nová o národu tureckém. Olomouc, VUP 2013

KOLÁŘOVÁ, Jana  - SCHNEIDER, Jan - CHOMISZAKOVÁ, Iva (eds). Eduard Petrů: Studie o literatuře (a filmu). Olomouc, VUP 2013. ISBN 978-80-244-3447-6

Charakteristika žánru latinských oslavných básní na panovníky v době kolem Bílé hory (1612-1632). Studia Slavica XVII, č. 2, Opole 2013,  s. 89-96. ISBN 978-83-7395-564-6

Několik pohledů na tematizaci dítěte a výchovy v literatuře pozdního humanismu. Bohemica litteraria 15, 2012, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, s. 7-18. ISSN 1213-2144

KRAJNÍK, Filip – KOLÁŘOVÁ, Jana: Prolegomena k české středověké verzi Achmetova Oneirokritikon, její pražské latinské předloze a řeckému originálu. Listy filologické 135, č. 3-4, 2012.

 

Milostná lyrika Pavla z Jizbice a tzv. brněnského zlomku. In: Flores scholarium. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna. Brno 1999, s. 107-114.
Ezopovy bajky, Katonova dvojverší, Rada otce synovi. (Editor Eduard Petrů) Brno 1999; překlad latinských pasáží, s. 241 - 267.
Dva gotické životy. Aluze 1999, roč. III., č. 3-4, s. 243 - 244 (Milan Kopecký (ed.): Jan Milíč z Kroměříže a Jan z Jenštejna. Žďár nad Sázavou 1999)
Příspěvek k literární Hané. Česká literatura 2001, roč. 49., č. 6, s. 663 - 665 (Kol. autorů: Prostějov. Dějiny města I, II. Prostějov 2000, 1999)
Tragédie člověka o pěti dějstvích. Aluze 2002, roč. VI., č. 2, s. 159 - 161 (Nathanaél Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris. Brno 2001)
Múza humanistického básnictví. Tvar 2004, roč. XV., č. 2, s. 22 (Alžběta Johanna Westonia: Proměny osudu. Brno 2003)
Vliv renesančního manýrismu na tvorbu latinského humanistického básníka Pavla z Jizbice. AUPO, Facultas philosophica, 2004. Moravica 1. S. 159 - 163.
K žánru humanistické topografie v moravském prostředí. AUPO, Facultas philosophica, Philologica 84 - 2004. Bohemica IX. S. 181 - 185
Několik poznámek k antickým a biblickým motivům v latinských humanistických básních s protitureckou tematikou. AUPO, Facultas philosophica, 2005. Studia Moravica III. S. 159 - 162
K žánru epicedia v latinské humanistické poezii. In: Jezyk i literatura czeska w interakci. Ed: Balowski Mieczyslaw a Svoboda Jiří, Ratiboř 2006, s. 229-237. ISBN 83-920312-7-X
K některým antickým motivům v poválečné spirituální poezii. In: AUPO, Facultas philosophica, 2007. Studia Moravica V. Symposiana. Olomouc. S. 93 - 96.
K žánru epithalamia v latinské humanistické poezii. Česká literatura 2007, roč. 55, č. 1, s. 25 - 40
Poznámky ke sbírce Jana Campana Vodňanského Centuraie duae Charitum. In: AUPO, Facultas philosophica, 2007. Studia Bohemica X. Olomouc 2007. S. 265 – 269

Starší česká literatura. Spoluautorka kapitoly. Panorama české literatury. Literární dějiny od počátku do roku 1989. Studijní materiál. VUP Olomouc 2008. CD ROM.

Projevy literárního manýrismu v předbělohorských moralitách. In: Bohemica Olomucensia 1. Litteraria. Olomouc 2009. S. 10 – 17.
Bohemica Olomucensia 1. Litteraria. Olomouc 2009. Editorka svazku.
František Zavřel proti všem. In: Bohemica Olomucensia 2. Symposiana. Olomouc 2009. S. 117 – 121.
Humanistická literatura. In: Dějiny Olomouce I. VUP Olomouc, Olomouc 2009. S. 258 - 260.
Barokní literatura. In: Dějiny Olomouce I. VUP Olomouc, Olomouc 2009. S. 424 - 425.

K podobám vyjádření strachu z budoucnosti v latinské poezii pozdního humanismu. Sborník z konference Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 1. – 3. září 2010, PdF UJEP  Ústí nad Labem, 2011

KOLÁŘOVÁ, Jana - STRNADOVÁ, Karla (eds.): Dělání mnohých knih žádného konce není. Antologie textů ke studiu starší české literatury. Raný novověk. Olomouc, VUP 2011

 

 

 

 

 

 

Granty

• 2014 - 2016 Dílo Jiřího Bartholda Pontana v kontextu latinské humanistické literatury katolické provenience. Grant Fondu na podporu vědecké činnosti FF UP.

• 2012-2013 Vědecký odkaz profesora Eduarda Petrů. Specifický výzkum FF UP Olomouc. Hlavní řešitelka.

2008 - 2011 Bohemistika: obor pro III. tisíciletí - spolupráce na grantu ESF
• 2007 - 2011 Morava a svět. Umění v otevřeném multikulturním prostoru - spolupráce na výzkumném záměru MŠMT

 

 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: