Členové

Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.

HRADILOVÁ Darina, Mgr. Ph.D. vedoucí JVS
Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.
funkce
vedoucí JVS
telefon
585 633 168
e-mail
adresa
Místnost: 1.17,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

ZS 2017/2018

ST 10:30-11:30

ČT 12:00-13:00

po dohodě možno i jindy

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

podle individuálních požadavků po e-mailové dohodě

 

Osobní informace

 • od 1999: odborná asistentka na katedře bohemistiky FF UP Olomouc
 • 1995-1997: učitelka českého a německého jazyka, Střední škola ekonomiky a cestovního ruchu Žďár nad Sázavou
 • 1994-1995: učitelka českého a německého jazyka, Střední integrovaná škola služeb Žďár nad Sázavou

Akademické funkce

 • 2014 (dosud): vedoucí lingvistické sekce
 • 2014 (dosud): vedoucí zkušebního centra pro zkoušky z českého jazyka k získání českého občanství
 • 2012-2014: zástupkyně vedoucího katedry
 • 2006-2012: vedoucí sekce aplikované bohemistiky
 • 2004 (dosud): odborný garant výuky češtiny pro cizince na FF UP
 • 2003-2004: tajemnice katedry

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • lexikologie (dynamika lexikálního systému, lexikální expresivita)
 • čeština jako cizí jazyk
 • ortografická norma (vývojové tendence)

Vzdělání

 • 1999: Ph.D. - Filozofická fakulta FF UP, Olomouc
 • 1996: Mgr. - Filozofická fakulta UP, Olomouc

Publikace

Monografie

 • 2015. Funkční aspekty lexikální expresivity v současné češtině. Olomouc: VUP.
 • 2013. Hradilová, D. a kol. Proměny slova. Olomouc: VUP.

Studie

 • 2015. Chyby v jazykové produkci cizince pohledem rodilého mluvčího. In Rešková, I.: Klíč k češtině. Brno: Masarykova univerzita. (v tisku)
 • 2015. Nároky každodenní komunikace v kontextu popisu úrovně A1 podle SERR. In Balowski, M.: Doświadczanie codzienności w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet A. Mickiewcza, s. 393-401.
 • 2014. Typy a funkce expresivních lexikálních prostředků v mediálních textech. Didaktické studie, č. 6, 2014/2, s. 13-30.
 • 2014. Využití lexikální expresivity v textech určených dětskému čtenáři. In Registre jazyka a jazykovedy (I) Na počest Daniely Slančovej. Prešov: Prešovská univerzita, s. 316-321.
 • 2014. Academic Communication in Czech as a Foreign Language: Possibilities and Limits. In Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile. Brno: Univerzita obrany, s. 98-205. 
 • 2013. Lexikální expresiva: mezi jazykovou funkcí expresivní a apelovou. Bohemica Olomucensia 5/4, s. 285-297.
 • 2013. Emocionalita a expresivita v současném českém tisku. In Kosourová, H. – Kuße, H.: Tschechisch in den Medien. Otto Sagner: München. S. 165–170.
 • 2013. Funkční stratifikace češtiny z lexikologického hlediska. In Martinková, M. – Uličný, O. (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 4 Dynamika českého lexika a lexikologie. Univerzita Palackého v Olomouci: Olomouc. S. 95–105.
 • 2013. Asymetrické antonymické opozice v současné češtině. In Hradilová, D. a kol.: Proměny slova. Olomouc: VUP. S. 70-79.
 • 2012. K jednomu funkčnímu aspektu expresivity (na materiálu současné tištěné publicistiky). Bohemica olomucensia 2012/1. S. 37-44.
 • 2011. The Native Speaker´s Language Competency in Context of the Common European Framework for Languages. In Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile III., Conference Proceedings. Brno: Univerzita obrany. S. 67-72. ISBN 978-80-7231-809-4. WoS: 000316869300009.
 • 2010. Expresivní neologismy z hlediska slovotvorby. Bohemica Olomucensia 3/2010. Olomouc: VUP. S. 17-26. ISSN 1803-876X.
 • 2010.Hradilová, D. Lexikální prostředky vyjadřující negativní postoje a emoce v projevech současné mládeže. Bohemistyka 3/2010, s. 198-211, ISSN 1642-9893.
 • 2010.Postoje mládeže k současné pravopisné normě. In Šink, R.: Čeština - jazyk slovanský 4. sborník z konference. Ostrava.
 • 2010. Terminologie jmenné flexe a možnosti jejího využití ve výuce češtiny pro cizince. In: Dominiková, I.; Lachout, M. (eds.): Lingua terminologica. Praha: Metropolitní univerzita, o.p.s. S. 125-140. ISBN 978-80-86855-58-5. WoS: 000276958000011
 • 2009. K slovotvorné utvářenosti vybraných neologismů. In Šink, R. (ed.): Čeština - jazyk slovanský III, sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita. S. 31-38, ISBN 978-80-7368-662-8.
 • 2009.Jak vládneme naší mateřštinou? USTA AD ALBIM IX, 1/2009, s. 83-93, ISSN 1802-825X.
 • 2009. Hradilová, D.; Svobodová, J. Survival Czech. Kurz pro zahraniční studenty programu Erasmus na FF UP. Spoluautorka: Svobodová, J. In Janebová, E. (ed.): Hodnocení kvality ve vyučování cizím jazykům. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2009, s. 104-121, ISBN 978-80-86855-45-5.

Učebnice, skripta

 • 2012. Kapitoly z české lexikologie (příklady a cvičení) [CD-ROM]. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3302-8.
 • 2012. Ortografická cvičení pro bohemisty [CD-ROM]. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3045-4.
 • 2012. Hradilová, D.; Svobodová J. Survival Czech. Pracovní sešit pro studenty programu Erasmus. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3009-6. 2. vydání.
 • 2009. Hradilová, D.; Svobodová, J. Survival Czech. Pracovní sešit pro studenty programu Erasmus. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-2318-0. 1. vydání.

Recenze a další

 • 2013. Hrdlička, Milan: Bohemistické miniatury. Praha: Karolinum, 2013. Bohemistyka 1/2013, s. 75-76.
 • 2012. Užitečná publikace o užitečném projektu (Karel Šebesta - Svatava Škodová: Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012.
 • 2009. Hádková, Marie: Čeština z druhé strany. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. Bohemistyka 4/2009, s. 311-312.
 

Členství

 • od 2009: členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, členka Mezinárodní asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • 2009: externí spolupracovnice CERMATu pro tvorbu testových zadání z češtiny jako cizího jazyka
 • od 2009: akreditovaná zkoušející pro mezinárodní certifikaci češtiny jako cizího jazyka (ECL)
 • od 2008: akreditovaná zkoušející pro Zkoušku z češtiny pro žadatele o trvalý pobyt v ČR (MŠMT)
 • 2006 - 2008 členka týmu ECL (testování češtiny jako cizího jazyka)

Granty

 • Funkční aspekty lexikální expresivity v současné češtině (Fond na podporu vědecké činnosti FF UP, 2013-2015)
 • Inovace filologických studijních oborů na FF UP; spoluautorka, garantka aktivit KBH
 • Rozvojový projekt Editorský modul navazujícího jednooborového studia české filologie s důrazem na bezkontaktní formy výuky; spoluautorka, koordinátorka
 • Bohemistika: obor pro III. tisíciletí
 • Moderní mluvnice češtiny
 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: