Členové

PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

BLÁHA Ondřej, PhDr. Ph.D. odborný asistent
PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 173
e-mail
adresa
Místnost: 2.09,Křížkovského 10,779 00 Olomouc
fax
585633000
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

pondělí 9.45 - 11.00, úterý 9.45 - 11.00

Osobní informace

 • 2005 až dosud: odborný asistent na katedře bohemistiky FF UP
 • 2003: asistent s částečným pracovním úvazkem na katedře bohemistiky FF UP
 • 2003 až dosud: externí redaktor Českého rozhlasu Olomouc

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • současná čeština, zejm. její funkční stratifikace a vývojová dynamika
 • současné slovanské jazyky a jejich vývoj
 • (mikro)typologie jazyků
 • dějiny lingvistiky
 • onomastika

Vzdělání

 • 2005: Ph.D. – Filozofická fakulta UP v Olomouci
 • 2004: PhDr. – tamtéž

Publikace

Monografie

 • Poznámky k morfologickému vývoji češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, 143 s. ISBN 978-80-244-5077-3
 • Jazyky střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, 240 s. ISBN 978-80-244-4910-4
 • (se čtyřmi dalšími spoluautory: DITTMANN, Robert – KOMÁREK, Karel – POLAKOVIČ, Daniel – ULIČNÁ, Lenka) Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země. Praha: Academia, 2015, 935 s. ISBN 978-80-200-2488-6
 • Funkční stratifikace češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, 84 s. ISBN 978-80-244-2377-7
 • ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan et al. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, 739 s. ISBN 978-80-7277-369-5 (O. B. je zde autorem 100 životopisně-bibliografických medailonů, věnovaných převážně slavistům a bohemistům)
 • Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, 204 s. ISBN 978-80-244-2003-5

Kapitoly v monografiích

 • Česko-slovenské jazykové kontinuum v 1. polovině 19. století. In: GLOVŇA, Juraj, ed. Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských spisovných jazykov. Bratislava: Veda, 2017, s. 43‒51. ISBN 978-80-89489-30-5
 • Čeština 1. poloviny 20. století. In: KARLÍK, Petr ‒ NEKULA, Marek ‒ PLESKALOVÁ, Jana, eds. Nový encyklopedický slovník češtiny. Svazek 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 239‒243. ISBN 978-80-7422-481-2
 • Čeština 2. poloviny 20. století. In: KARLÍK, Petr ‒ NEKULA, Marek ‒ PLESKALOVÁ, Jana, eds. Nový encyklopedický slovník češtiny. Svazek 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 246‒251. ISBN 978-80-7422-481-2
 • Polonismy v českém lexiku. In: KARLÍK, Petr ‒ NEKULA, Marek ‒ PLESKALOVÁ, Jana, eds. Nový encyklopedický slovník češtiny. Svazek 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1342‒1344. ISBN 978-80-7422-482-9
 • Vliv polštiny na češtinu. In: KARLÍK, Petr ‒ NEKULA, Marek ‒ PLESKALOVÁ, Jana, eds. Nový encyklopedický slovník češtiny. Svazek 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 2020‒2023. ISBN 978-80-7422-482-9
 • Televize a spisovný jazyk. In: ŠOŁĆINA, Jana – ĆORIĆ, Božo, eds. Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow: Słowjanske spisowne rěče a medije. Mały rjad Serbskeho instituta, zešiwk 25. Budyšin: Serbski institut, 2015, s. 68–82. ISBN 978-3-9816961-0-3
 • Čeština v kontaktech: případ ruština. In: ULIČNÝ, Oldřich a kol. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 111–125. ISBN 978-80-244-4667-7
 • Čeština v kontaktech: angličtina na vzestupu. In: ULIČNÝ, Oldřich a kol. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 127–134. ISBN 978-80-244-4667-7
 • Původ jména Kroměříž. In: PERUTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015, s. 9–10. ISBN 978-80-260-5248-7
 • Volba rodného jména v kontextu proměn společenského klimatu českých zemí po r. 1945. In: MINÁŘOVÁ, Eva – SOCHOROVÁ, Dagmar – ZÍTKOVÁ, Jitka, eds. Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 66–73. ISBN 978-80-210-6631-1
 • (se spoluautory: DITTMANN, Robert – KOMÁREK, Karel – POLAKOVIČ, Daniel – ULIČNÁ, Lenka) On the Problem of Judeo-Czech and the Canaanite Glosses of 11th to 13th Centuries in Hebrew Manuscripts. In: MOSKOVICH, Wolf – CHLENOV, Mikhail – TORPUSMAN, Abram, eds. Jews and Slavs, volume 24. The Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World. Jerusalem – Moscow: Mosty kul’tury Gesharim, 2014, s. 117–151. ISBN 978-59-327-3394-3
 • František Řehoř Giannini a tzv. Liber hibernicus. In: JEMELKOVÁ, Simona, ed. Mezi východem a západem: Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. Olomouc: Muzeum umění, 2013, s. 65–67. ISBN 978-80-87149-67-6
 • Jazykové stopy předcyrilometodějských křesťanských misií v Panonii a na Moravě. In: JEMELKOVÁ, Simona, ed. Mezi východem a západem: Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. Olomouc: Muzeum umění, 2013, s. 34–36. ISBN 978-80-87149-67-6
 • (se spoluautorem: DITTMANN, Robert) The Lexicological Contribution of Abraham ben Azriel and Isaac ben Moses to Old Czech. In: BLÁHA, Ondřej –DITTMANN, Robert – ULIČNÁ, Lenka, eds. Knaanic Language: Structure and Historical Background. Praha: Academia, 2013, s. 66–91. ISBN 978-80-200-2295-0
 • Proměny českého lexika v l. 1948–1989. In: HRADILOVÁ, Darina et al. Proměny slova. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 9–27. ISBN 978-80-244-3489-6
 • Čeština po r. 1989. In: KOMÁREK, Miroslav. Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012, s. 58–59. ISBN 978-80-7294-591-7
 • Čeština za socialismu. In: KOMÁREK, Miroslav. Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012, s. 54–58. ISBN 978-80-7294-591-7 (spoluautor: Miroslav Komárek)
 • Úvodem. In: KOMÁREK, Miroslav. Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012, s. 9–10. ISBN 978-80-7294-591-7

Studie

 • K etymologii jména olomouckého předměstí Hodolany. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 312, 2016, s. 107–112. ISSN 1212-1134
 • Specifika českého jazykového obrození. Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 3-4, s. 252-263. ISSN 1803-876X
 • K etymologii jména olomouckého předměstí Povel. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 308, 2014, s. 97–101. ISSN 1212-1134
 • Morfematika mluvené a psané češtiny. Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 1, s. 45–56. ISSN 1803-876X
 • Slovesné neologismy v češtině. Bohemica Olomucensia, roč. 2 (2010), č. 3, s. 11–16. ISSN 1803-876X
 • Otázky české morfonologie. Bohemica Olomucensia, roč. 1 (2009), č. 4, s. 66–69. ISSN 0231-634X
 • Délka slova v češtině, ruštině a bulharštině. Bohemica Olomucensia, roč. 1 (2009), č. 3, s. 90–93. ISSN 0231-634X
 • Frekvence slovních druhů v češtině, ruštině a bulharštině. In: POLÁCH, Vladimír P., ed. Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 20–24. ISBN 978-80-244-2192-6
 • K analytickým tvarům slovanského slovesa. Slavia, roč. 77 (2008), s. 5–16. ISSN 0037-6736
 • Ke stupňování adjektiv ve slovanských jazycích. In: POLÁCH, Vladimír P., ed. Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 24–28. ISBN 978-80-244-1984-8
 • Hošek je vaše gramatika. In: BARTOŠ, Luděk, ed. Kleňme se svou vzdělaností jako duha: 140 let Slovanského gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, s. 146–148. ISBN 978-80-7182-236-3
 • „Préteritum anticipující“ ve slovanských jazycích. In: POLÁCH, Vladimír P., ed. Funkce – funkčnost – funkcionalismus. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 11–13. ISBN 978-80-244-1767-7
 • Srovnávací slovanská jazykověda na Univerzitě Palackého. In: Studia bohemica 10. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica 91. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 15–30. ISSN 0231-634X, ISBN 978-80-244-1717-2
 • Čeština jako útěcha a naděje: K životu a dílu Františka Dobromysla Trnky. In: KOLÁŘ, Bohumil, ed. Z paměti literární Olomouce 2. Olomouc: Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, 2006, s. 13–17. ISBN 80-7182-206-X
 • K opisům budoucího času typu Zítra jedu do Prahy. In: POLÁCH, Vladimír, P. – POŘÍZKA, Petr, eds. Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis? Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 18–22. ISBN 80-244-1368X
 • Profesor Miroslav Komárek. In: KOMÁREK, Miroslav. Studie z diachronní lingvistiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 357–368. ISBN 80-244-1493-7

Edice

 • (se spolueditory: DITTMANN, Robert – KOMÁREK, Karel – POLAKOVIČ, Daniel – ULIČNÁ, Lenka) Roman Jakobson´s Unpublished Study on the Language of Canaanite Glosses. In: MOSKOVICH, Wolf – CHLENOV, Mikhail – TORPUSMAN, Abram, eds. Jews and Slavs, volume 24. The Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World. Jerusalem – Moscow: Mosty kul’tury Gesharim, s. 282–318. ISBN 978-59-327-3394-3
 • (se spolueditory: DITTMANN, Robert – ULIČNÁ, Lenka) Knaanic Language: Structure and Historical Background. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2295-0
 • (se spolueditorem: ULIČNÝ, Oldřich) Studie k moderní mluvnici češtiny, sv. 6 (Úvahy o české morfologii). Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3633-3
 • KOMÁREK, Miroslav. Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-591-7
 • Bohemica Olomucensia, roč. 1 (2009), č. 4 a dále od roč. 3 (2011), č. 3, všechna čísla až do roč. 6 (2014), č. 3-4. ISSN 0231-634X
 • (se spolueditorem: KOMÁREK, Karel) LOTKO, Edvard. Srovnávací a bohemistické studie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2201-5
 • (se spolueditorem: KOMÁREK, Karel) KOMÁREK, Miroslav. Studie z diachronní lingvistiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1493-7

Další články a recenze v odborném tisku

 • Otazníky nad kenaanštinou. Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 3-4, s. 283-291. ISSN 1803-876X
 • Starý český nápis na márnici v Charvátech. Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 3-4, s. 292-294. ISSN 1803-876X
 • Budyšínské zasedání komise pro spisovné jazyky. Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 3-4, s. 295-303. ISSN 1803-876X
 • Miroslav Komárek (20. 4. 1924 – 15. 8. 2013). Slavia, roč. 83 (2014), č. 1, s. 503–506. ISSN 0037-6736.
 • Marija Vlašić, Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju. In: Studia slavica XVII/2. Opole: Uniwersytet Opolski, 2013, s. 311–314. ISSN 1803-5663
 • Edvard Lotko (18. 1. 1932 – 9. 12. 2011). Slavia, roč. 81 (2012), č. 4, s. 507–508. ISSN 0037-6736.
 • Jan Kořenský pětasedmdesátiletý. Bohemica Olomucensia, roč. 4 (2012), s. 183–185. ISSN 1803-876X
 • Jazyk komunistické propagandy z hlediska frekvenčního. Bohemica Olomucensia, roč. 4 (2012), s. 240–242. ISSN 1803-876X
 • Sokolství a čeština. Bohemica Olomucensia, roč. 4 (2012), s. 243–248. ISSN 1803-876X
 • František Kopečný mezi námi. Bohemica Olomucensia, roč. 2 (2010), č. 3, s. 117–120. ISSN 1803-876X
 • Jak jsme se těšili na profesora Komárka. Bohemica Olomucensia, roč. 1 (2009), č. 4, s. 95. ISSN 0231-634X

Členství

 • 2014 až dosud – člen Komise pro spisovné jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů
 • 2009 až 2013 – tajemník Českého komitétu slavistů
 • 2010 až 2013 – předseda Komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při Českém komitétu slavistů

Granty

 • 2016 až dosud: Verbální agresivita v komunikačních strategiích českého mediálního diskurzu od roku 1945 do současnosti, FPVČ, reg. č. FPVC2016/21 (hlavní řešitel: Mgr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.) role O. B.: spoluřešitel
 • 2016 až dosud: Příčiny vidové nepárovosti v češtině, GA ČR, reg. č. 16-19561S (hlavní řešitel: Mgr. Luboš Veselý, Ph.D.) – role O. B.: člen týmu
 • 2015 až 2017: Jazyková a literární komunikace v 21. století, IGA, reg. č. IGA_FF_2015_026 (hlavní řešitel: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.)
 • 2014 až 2016: Čeština mezi Palackým a Masarykem: jazyková politika, normy a tendence v l. 1848–1918, FPVČ, reg. č. FPVC2014/02 (hlavní řešitel: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.)
 • 2014 až 2015: Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie, ESF (OPVK), reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0161 (hlavní řešitel: Mgr. Martina Benešová, Ph.D.) – spoluřešitel
 • 2012 až 2015: Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech, ESF (OPVK), reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0178 (hlavní řešitel: Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.) – spoluřešitel
 • 2010 až 2013: Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů, ESF (OPVK), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0275 (hlavní řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.) – zástupce hlavního řešitele, koordinátor, autor textů a lektor
 • 2011 až 2013: Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země, GA ČR, reg. č. P406/11/0861 (hlavní řešitel: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.) – spoluřešitel
 • 2005 až 2010: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny, MŠMT ČR, reg. č. LC 546 (řešitel za FF UP: doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.) – člen řešitelského týmu
 
Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 16. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: