Organizační zajištění DSP

1. ročník:

a) Seznamte se se studijním plánem a s harmonogramem výuky v příslušném semestru (akademickém roce). b) Prostudujte si informace na webových stránkách: www.dspff.upol.cz a na www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/

c) Sledujte průběžně webové stránky katedry i výše uvedené webové stránky pro doktorandy.

d) Co nejdříve kontaktujte svého školitele a sestavte s ním individuální studijní plán. Tento plán odevzdejte předsedkyni oborové rady DSP Český jazyk, a to do konce října v 1. semestru studia (s podpisem doktoranda a podpisem školitele).

e) Po dohodě se školitelem a v souladu s individuálním studijním plánem si zapište předměty v IS/STAG.

2. a 3. ročník

a) Seznamte se se studijním plánem a s harmonogramem výuky v příslušném semestru (akademickém roce). b) Prostudujte si informace na webových stránkách: www.dspff.upol.cz a na www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/

c) Sledujte průběžně webové stránky katedry i výše uvedené webové stránky pro doktorandy.

d) Na začátku akademického roku aktualizujte (po dohodě se školitelem) svůj individuální studijní plán. Aktualizaci odevzdejte do konce října příslušného akademického roku předsedkyni oborové rady (i s podpisem školitele).

e) Po dohodě se školitelem a v souladu s individuálním studijním plánem si zapište předměty v IS/STAG.

 

Další všeobecné organizační informace:

Každý akademický rok musí student získat alespoň 40 kreditů, aby postoupil do dalšího ročníku.

Podrobná pravidla pro studium v DSP viz Studijní a zkušební řád UP a Směrnice děkana č. 01/2012 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP. Ke stažení zde: dspff.upol.cz/pro-studenty/studijni-a-zkusebni-rad-up/

 

Organizačně je DSP zaštiťován Oddělením vědy výzkumu FF UP a spadá do gesce proděkana pro vědu výzkum FF UP.

Informace o personálním obsazení a úředních hodinách zde: www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/

 

 

Specifika studia v DSP Český jazyk na Katedře bohemistiky FF UP

1) Výuka v kurzech obsahuje vždy nejméně 4 hodiny přímé výuky + další výuku formou konzultací a především zpracování zadaného úkolu (seminární práce, prezentace, analýzy textu, praktických cvičení apod. – dle pokynů vyučujícího). V některých kurzech je využíváno Coursewaru (viz pokyny vyučujícího).

2) Koncem dubna se pravidelně koná Fakultní kolo soutěže Student a věda (LINGVISTIKA) pro pregraduální studenty – počítá se s organizační pomocí doktorandů.

3) V polovině května se pravidelně koná Mezinárodní setkání mladých lingvistů – počítá se s aktivní účastí doktorandů (konferenční vystoupení, vedení workshopu či konferenční sekce apod.) i s prací v organizačním týmu.

V rámci této konference vždy probíhá Celostátní kolo soutěže pro pregraduální studenty Student a věda – LINGVISTIKA.

4) Doktorandům je doporučeno účastnit se dle možností veřejných obhajob bakalářských, diplomových a disertačních prací.

5) U doktorandů se rovněž očekává účast na přednáškách Jazykovědného sdružení ČR.

6) Oborová rada velmi podporuje zahraniční stáže (např. v programu ERASMUS či CEEPUS) i vystoupení na zahraničních konferencích (spojených např. s účastí v grantových projektech).

7) U doktorandů se očekává, že se budou účastnit grantových projektů (např. IGA), popř. je budou sami aktivně podávat.

 

Pedagogické aktivity doktorandů

Posluchači doktorského studijního programu Český jazyk mají v rámci modulu „Pedagogický modul“ možnost absolvovat celkem 4 předměty (povinností je získat v tomto modulu minimálně 5 kreditů):

KBH/94VP1 Výuka předmětu 1

KBH/94VW Výuka ve workshopu

KBH/94AV Asistence při výuce

KBH/94BP1 Vedení/oponentura bakalářských prací 1

 

Tyto předměty lze zapsat vícekrát.

Nejobvyklejší formou uvedení do pedagogické praxe je Asistence při výuce, kdy posluchač DSP učí za supervize garanta příslušného předmětu. Další častou volbou je Oponentura bakalářské práce (obvykle jedna oponentura za akademický rok).

Doktorandi mají možnost vést Volitelný jazykový seminář (Výuka předmětu), a to s vazbou na svou disertační práci. Tyto volitelné semináře jsou mezi pregraduálními studenty velmi oblíbené.

Někteří posluchači si volí předmět Výuka ve workshopu, velmi často jej realizují v rámci Mezinárodního setkání mladých lingvistů, a to za supervize vedoucí organizačního týmu mezinárodního setkání a předsedkyně oborové rady DSP Český jazyk.

 

V souladu s platnou akreditací DSP Český jazyk a v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP (a Směrnicí děkana č. 01/2012 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP) se očekává, že posluchač doktorského studia DSP Český jazyk bude mít výukovou povinnost 2−4 hodiny týdně (minimálně 2, maximálně 4), a to ve 2. až 5. semestru doktorského studia. Student v prezenční formě studia tak realizuje výuku v minimálním rozsahu 84 hodin a maximálním rozsahu 168 hodin za celé období studia.

Výuková povinnost pro studenty v kombinované formě studia je Studijním a zkušebním řádem a Směrnicí děkana č. 01/2012 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP stanovena na 12−72 výukových hodin za celou dobu studia.

Pozn.: Rozsah výukové povinnosti bude ještě projednán na zasedání oborové rady DSP Český jazyk dne 29. června 2016.

 

Další možnosti praxe ve výuce – výuka češtiny pro cizince (mimo kreditní systém)

a) Letní škola slovanských studií (za supervize ředitele LŠSS, PhDr. Petra Pořízky, Ph.D.)

b) výuka kurzů češtiny pro cizince v rámci programu ERASMUS+ (předměty KBH/CJPC1 a KBH/CJPC2) – za supervize vedoucí lingvistické sekce Mgr. Dariny Hradilové, Ph.D.

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 22. 6. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: