Bohemica Olomucensia

Pokyny a informace pro autory

V rámci usnadnění redakční přípravy žádáme autorky a autory rukopisů, aby respektovali níže uvedené pokyny, jak zaslaný text formátovat a jakými náležitostmi jej opatřit.

Redakce přijímá původní a jinde nepublikované texty, které po formální stránce splňují níže uvedené parametry. Ke všem textům musí být připojeny informace o autorovi (jméno a příjmení, tituly, název pracoviště, poštovní a e-mailová adresa).

Rozsah příspěvku: rubrika Studie a články — do 30, resp. 15 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer), nutno připojit anglické resumé o rozsahu do 300 znaků a anglická klíčová slova; rubrika Materiály — do 30 normostran; rubrika Varia — do 10 normostran.

Formát a grafika: 

  • příspěvky ve "wordovských" formátech (*.doc, *.rtf, *.docx)
  • 1,5 řádku, font Times New Roman, velikost písma 12
  • neužívat tučné a podtržené písmo
  • minimum závorek, uvozovek, vykřičníků apod.
  • členění výkladu pomocí desetinného třídění (2.3.5, 2.3.5.1 atd.)
  • seznam použité literatury na konci příspěvku
  • event. obrazové přílohy možno tisknout pouze černobíle
  • základní normy pro úpravu textu — ISO 690 a ISO 690-2, viz níže

Vzor bibliografického odkazu v textu:
Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven, např. Rowlands (1999: 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymóron (Greenberg 1998: 106; Lynch 2005, 2016). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (Borgman 2003). Obecně lze tuto problematiku označit za „dosud sotva zmapovanou, ba za stěží zmapovatelnou“ (Lucas 2017: 35). Gilson k tomu dodává: „Nebudeme [ovšem] znát možnosti ani důsledky digitálních knihoven, dokud je nezačneme masově využívat“ (Gilson 2016: 256).

 

Vzory bibliografických citací:

kniha

CVRČEK, Václav — ČERMÁK, František

2009 Slovník Bohumila Hrabala (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

KOMÁREK, Miroslav

2006 Studie z diachronní lingvistiky (Olomouc: Univerzita Palackého)

STEINER, Peter

2011 Ruský formalismus; přel. František A. Podhajský (Brno: HOST)

 

článek; kapitola v knize

DANEŠ, František

1989 "K výslovnosti tzv. iniciálových zkratek"; Naše řeč 72, č. 3, s. 170—172

STAIGER, Emil

2008 "Umění interpretace"; in idem: Poetika, interpretace, styl; přel. Miloš Černý, Ivan Chvatík, Michael Špirit, Marek Vajchr a Otakar Veselý (Praha: Triáda), s. 187—202

 

příspěvek ve sborníku

BEDNARCZUK, Leszek

2000 "Czy istnieją wpływy niemieckie w fonetyce czeskiej?"; in WRÓBEL, Henryk (ed.): Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), s. 47—56

MRAVCOVÁ, Marie

1994 "Úvaha dramaturgická — ex post realizovaných filmových adaptací románů Neviditelný a Helimadoe"; in MLSOVÁ, Nella — DVOŘÁK, Jan (eds.): Hlavní téma: Psychologická próza (Praha: Gaudeamus), s. 112—123

 

internetový zdroj

VEČERKA, Radoslav

2008 "Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů"; www.phil.muni.cz, http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/vecerka /vec-medailonky2.pdf [přístup 15. 7. 2009]

Mladí lingvistéBohemica OlomucensiaLetní škola bohemistikySlovník Jana ČepaStuduj bohemistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál online
Aktualizováno: 27. 5. 17, vytvořeno: 22. 12. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: